Katolički dječji vrtić Eden

Natječaj za prijem odgojitelja na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Katolički dječji vrtić „Eden“Vinkovci

Vinkovci, 32100 Ervenička 1

Klasa: 112-01/17-01/13

Urbroj: 2188/01-JT-9-01/17-01

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12. i 120/12.) ravnateljica Katoličkog dječjeg vrtića „Eden“, Vinkovci, raspisuje

NATJEČAJ

za prijem odgojitelja na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Radno mjesto : Odgojitelj – 1 izvršitelj/ica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, na određeno puno radno vrijeme na razdoblje do 12 mjeseci.

Uvjeti: osim općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97., 107/07. i  94/13. – u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br. 133/97. i 4/98 – ispravak – u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa pod uvjetom:

– da je nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala i nalazi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba duže od trideset (30) dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne (1) godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

– životopis,

– domovnicu,

– uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana) sukladno čl. 25. Zakona,

– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a s osobnim podacima i podacima o radnom stažu),

– potvrda HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba bez radnog iskustva duže od 30 dana i da nema više od godinu dana staža u zvanju za koje se obrazovao.

Opis poslova: poslovi njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci predškolske dobi.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Izrazi navedeni u natječaju u muškom rodu neutralni su, a odnose se na osobe oba spola.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

– na temelju pisanog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

– prema programu stručnog osposobljavanja za rad pod vodstvom mentora.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status radnika, nije u radnom odnosu i ne prima plaću za svoj rad.

Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje plaća Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Polazniku stručnog osposobljavanja za rad Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje novčanu pomoć mjesečno po potvrđenoj prisutnosti stručnom osposobljavanju za rad.

Hrvatski zavod za zapošljavanje ne isplaćuje novčanu pomoć polazniku stručnog osposobljavanja za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ili izostanka s programa stručnog osposobljavanja.

Ugovor o stručnom osposobljavanju biti će  sklopljen s odabranim kandidatom čije uključenje u program odobri HZZ sukladno svojim pravilima.

Prije sklapanja ugovora izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja.

Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja osobe imaju pravo polagati državni stručni ispit.

Pisane prijave podnose se u roku o 8 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama  Katoličkog dječjeg vrtića Eden,Vinkovci te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

Katolički dječji vrtić „Eden“ Vinkovci, Ervenička 1 s naznakom:

„Za natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“

Natječaj je otvoren 27. listopada 2017. i traje osam dana.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.

Centar za postavke privatnosti

Obavezni

Potrebni kolačići za pravilno funkcioniranje stranice.

gdpr, redux_current_tab, PH_HPXY_CHECK

Advertising

Google Analytics

Ovi kolačići pomažu nam pratiti Vašu interakciju sa stranicom i detektirati potencijalne probleme.

_gat, _ga, _gid, _gat_gtag_UA_109604660_2, _ga_6GCV48RDD0

Other